بازدید محمدرضا کلایی شهردار مشهد از مجموعه شیرخوارگاه

بازدید محمدرضا کلایی شهردار مشهد از مجموعه شیرخوارگاه