جشن کرامت

جشن کرامت

هفته ایی را آغاز کردیم ابتدایش خورشید کرامت و ادامه دادیم با برکت دستان پرمهر شما در هفته بهزیستی که همراه بود با برگزاری جشن توسط کار گروه همیشه همراه خادمین گمنام.