بازدید دکتر وحید قبادی دانا معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از شیرخوارگاه

بازدید دکتر وحید قبادی دانا معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از شیرخوارگاه